ПГСС „Свети Георги Победоносец“, гр. Суворово е професионално  училище с традиции в областта на селското стопанство, с над 90-годишна история, наследник на откритото през 1925 г. Зимно земеделско училище – първо по рода си в Североизточна България.


Училището, може би единственото, е сертифицирано още през 2014 г. по стандарт ISO  9001:2008 и ресертифицирано през 2017 г. по стандарт   ISO  9001:2015  за управление на качеството. Единствено във Варненска област, притежава Харта за мобилност  по програма „Еразъм +“ и е класирано на първо място в страната, при спечелването й.


От 2009 г. ежегодно по 40 ученици провеждат учебни практики в реална работна среда в редица европейски страни – Испания, Италия, Германия и др. Получават EUROPASS сертификати за успешно представяне.


Учениците участват в регионални, национални и международни конкурси и печелят награди, в проекти по програми на ЕС, национални и на училищно ниво. Само за учебната 2018/2019 г. училището е участвало в 17 проекта. 


Директорът е награден от министъра на земеделието и храните за иновативни методи на работа, от началника на РУО-ВАРНА за постигнати резултати в мултикултурна среда, от кмета на Община Суворово с почетен плакет за постигнати резултати в областта на училищното образование и за издигане престижа на училището. 


За успехите на учениците допринасят високият професионализъм и квалификация на педагогическите специалисти, модернизираната и иновативна материална база и оборудване, използваните интерактивни форми и методи на преподаване на учебния материал. В Училището е изградена иновативна образователна среда. Всички класни стаи, включително в актовата зала, във фитнес и тенис залата са оборудвани с интерактивни дъски, таблети и мултимедии, като в две от тях са инсталирани терминални станции, съществува креативна класна стая, оборудвана с лаптоп-таблети. 

В училището е изграден позитивен организационен климат, подкрепяща образователна среда и успешни партньорства със земеделски кооперации, неправителствени организации, с бизнеса в областта на селското стопанство и транспортната техника, с институциите.


Училището предлага специалности от професии, както следва:

- Специалност „Земеделско стопанство”, професия „Икономист” от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство”;

- Специалност „Ветеринарен техник”, професия „Ветеринарен техник” от професионално направление „Ветеринарна медицина”;

- Специалност „Агроекология”, професия „Агроеколог” от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство”;

- Специалност „Трайни насаждения”, професия „Техник-растениевъд” от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство”;

- Специалност „Земеделец”, професия „Фермер” от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство”;

- Специалност „Монтъор на селскостопанска техника”, професия „Механизация на селското 

- Специалност „Пътно-строителна техника“, професия „Техник по транспортна техника” от професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”. 


За учебната 2020/2021 г. е направено предложение за ДПП по специалности от професии, както следва:


1. Специалност „Икономическа информатика”, професия „Икономист-информатик, професионално направление „Приложна информатика”, нова за училището и община Суворово;

2. Специалност „Пътно-строителна техника”, професия „Техник по транспортна техника”, професионално направление „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства”;

3. Специалност „Трайни насаждения “, професия „Техник-растениевъд”, професионално направление „Растениевъдство и животновъдство”.


aaa